top of page

PRIVACY

Indien u gebruik maakt van diensten aangeboden door 8580 vzw, verwerkt 8580 vzw uw persoonsgegevens. 8580 vzw vindt uw privacy uiterst belangrijk en we willen u dan ook zo goed mogelijk informeren en controle geven over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt. 8580 vzw verbindt zich ertoe dit te respecteren teneinde u een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden. Afhankelijk van uw relatie met 8580 vzw verzamelen en gebruiken we andere persoonsgegevens. De verschillende mogelijkheden zijn:

 

Deze privacy verklaring gaat uit van 8580 vzw met maatschappelijke zetels gevestigd te Kerkstraat 16, 8580 Avelgem en (respectievelijk) ondernemingsnummer 


 

BEZOEKER VAN DE WEBSITE

Wanneer u een bezoek brengt aan de websites van 8580.be, verwerkt 8580 vzw persoonsgegevens van u.

1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verbeteren van uw website-ervaring;

 • Het personaliseren van de inhoud (waaronder ook advertenties)

 • Het bezorgen van onze nieuwsbrief (mits je expliciete toestemming)

 • Het behandelen van uw vragen, verzoeken en klachten rond privacy.

 

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

 

In het kader van uw bezoek aan onze website verwerkt 8580 vzw uw identificatie- en contactgegevens. Verder verwerken wij authenticatiegegevens voor uw aanmelding en bepaalde cookies. Meer informatie hierover in de cookieverklaring.

3. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen

Wij verkrijgen de persoonsgegevens die u aan ons meedeelt tijdens uw aanmelding (op uw initiatief) alsook indirect tijdens uw websitebezoek

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

8580 vzw deelt uw persoonsgegeven mee aan onderstaande derde partijen. Deze ondersteunen 8580 vzw in de hosting van haar website en haar communicatie met u.

 • Wix.com, South Point, Herbert House, Harmony Row, Dublin 2 - IRELAND

 • Gemeentebestuur Avelgem, Kortrijkstraat 16, 8580 Avelgem - BELGIUM

 • One.com Kalvebod Brygge 24, DK-1560 Copenhagen V - DENMARK

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. Dit betekent dat zodra u uw profiel verwijdert, de relevante persoonsgegevens actief worden verwijderd of geanonimiseerd.

DEELNEMER AAN EEN EVENEMENT OF WEDSTRIJD

 

Wanneer u zich inschrijft voor een wedstrijd of evenement van 8580 vzw, verwerkt 8580 vzw persoonsgegevens van u.

1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het uitnodigen van u op onze evenementen;

 • Het contacteren van de prijswinnaar;

 • Het contacteren voor andere evenementen en wedstrijden (mits uw expliciete toestemming)

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

In het kader van uw deelname aan een wedstrijd of evenement verwerkt 8580 vzw uw identificatie- en contactgegevens en professionele gegevens.

3. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen

Wij beschikken over uw persoonsgegevens door uw rechtstreekse inschrijving voor onze wedstrijd of evenement.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens

8580 vzw deelt uw persoonsgegevens mee met onderstaande (categorieën van) derde partijen. Deze ondersteunen 8580 vzw in de organisatie van een wedstrijd of evenement.

 • Wix.com, South Point, Herbert House, Harmony Row, Dublin 2 - IRELAND

 • Gemeentebestuur Avelgem, Kortrijkstraat 16, 8580 Avelgem - BELGIUM

 • One.com Kalvebod Brygge 24, DK-1560 Copenhagen V - DENMARK

 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

 

Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk om de bovenvermelde doeleinden te realiseren. Wel wenst 8580 vzw een overzicht bij te houden van de deelnemers aan haar evenementen en u zo mogelijk voor andere interessante evenementen uit te nodigen. Daarom zal 8580 vzw de gegevens omtrent uw deelname tot drie jaar na het plaatsvinden van het evenement bewaren. Na die datum zullen de relevante persoonsgegevens actief worden verwijderd of geanonimiseerd.

 

MEDEWERKERS AAN EEN EVENEMENT

Wanneer u mogelijks zal meewerken als bijvoorbeeld deelnemer zal 8580 vzw uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en opslaan ("verwerken"). Deze privacy verklaring legt uit hoe 8580 vzw uw gegevens verwerkt.

1. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

8580 vzw kan uw gegevens o.m. verwerken in het kader van:

 • het selecteren van medewerkers voor ons evenement;

 • uw deelname aan het evenement

 • het afsluiten van verzekeringen in functie van het evenement

 • de naleving van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld fiscale aangifte); en/of

geschillenbeheer.

2. Persoonsgegevens die wij verzamelen

8580 vzw kan o.m. de volgende categorieën van gegevens verwerken in het kader van de hierboven opgesomde activiteiten:

 • identificatiegegevens (bijvoorbeeld naam, e-mailadres en telefoonnummer);

 • financiële gegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer);

 • persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld leeftijd en geslacht);

 • gezondheidsgegevens;

 • samenstelling van gezin;

 • vrijetijdsbesteding en interesses;

 • opleiding en vorming;

 • beroep en betrekking; en/of

 • foto’s, beeld- en/of geluidsopnamen 

 

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die 8580 vzw over u verwerkt juist zijn en blijven. Om deze reden verzoeken wij u om ons op de hoogte te brengen van een wijziging van uw persoonsgegevens, in het bijzonder uw contact- en identificatiegegevens, door contact met ons op te nemen via het privacy portaal.

3. Wat is de  wettelijke basis voor de verwerking van uw persoongegevens?

Door uw (mogelijke) medewerking aan onze evenementen komt een overeenkomst tot stand tussen uzelf en 8580 vzw. 8580 vzw verwerkt dan ook uw gegevens in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst. In dat verband wil 8580 vzw benadrukken dat uw (mogelijke) medewerking aan een evenement onvermijdelijk met zich meebrengt dat 8580 vzw foto’s, beeld- en geluidsmateriaal van u zal verwerken in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.

 

Mogelijks hebt u 8580 vzw toestemming gegeven voor de verwerking van bepaalde gegevens (bijvoorbeeld gevoelige gegevens) of bestaat een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld fiscale of boekhoudkundige regelgeving) of een gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld geschillenbeheer) op grond waarvan 8580 vzw bepaalde gegevens verwerkt.

 

Aangezien uw (mogelijke) medewerking aan het evenement noodzakelijkerwijze de verwerking van persoonsgegevens inhoudt, kan het niet-verstrekken van bepaalde persoonsgegevens er bijvoorbeeld toe leiden dat een medewerking aan het evenement niet (meer) mogelijk is.

4. Op welke manier heeft 8580 vzw uw persoonsgegevens verkregen?

De manier waarop 8580 vzw uw gegevens verkrijgt, is afhankelijk van de activiteit die wordt uitgevoerd. In de regel verkrijgt 8580 vzw deze gegevens rechtstreeks van u (bijvoorbeeld via haar website of sociale media profielen). Indien 8580 vzw uw gegevens niet rechtstreeks van u heeft verkregen, heeft 8580 vzw deze in principe via één van de volgende partijen ontvangen:

 • andere verenigingen

 • gemeentebestuur Avelgem

 • persoonlijke aanbevelingen

5. Wie zal toegang hebben tot uw persoonsgegevens ?

In het kader van haar activiteiten, kan 8580 vzw bepaalde persoonsgegevens o.m. delen met:

 

 • financiële- en verzekeringsinstellingen;

 • externe adviseurs;

 • gerecht en politiediensten; 

 • bepaalde overheidsdiensten indien nodig;

6. Worden uw persoongegevens doorgegeven buiten de eer?

Indien uw gegevens door 8580 vzw zouden worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, gebeurt deze doorgifte niet zonder passende waarborgen.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

 

8580 vzw zal uw dossier in principe bewaren zolang uw medewerker bent en tot 10 jaar nadat u ons als medewerker hebt verlaten.

 

8580 vzw kan bepaalde gegevens bijvoorbeeld langer bijhouden op grond van wettelijke verplichtingen, omdat 8580 vzw een gerechtvaardigd belang heeft om deze langer te bewaren of wanneer bepaalde gegevens noodzakelijk zijn voor de verdere uitvoering van de overeenkomst. In alle andere gevallen zullen wij hiervoor uw toestemming vragen.


8. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

 

8580 vzw stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit en integriteit van uw persoonsgegevens continu te (blijven) garanderen. 8580 vzw heeft daartoe de nodige maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Dat houdt ondermeer in dat het aantal medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt geselecteerd en strikt wordt beperkt. Bovendien wordt steeds de impact op uw privacy uitgebreid geanalyseerd om uw rechten, de veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt 8580 vzw u volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

Wat zijn uw privacyrechten?

U hebt als individu het recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens

 • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

 • Aanpassing (rectificatie) van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn

 • Tijdelijke of definitieve beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens*

 • Wissing van uw persoonsgegevens **

 

* U moet er bij deze rechten rekening mee houden dat 8580 vzw mogelijk niet langer in staat is contact met u op te nemen en uw deelname/inschrijving  niet langer kan verzekeren.

** 8580 vzw behoudt zich het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Bovendien moeten wij ons in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen houden, waardoor we uw verzoek tot gegevenswissing niet kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij wel evalueren welke persoonsgegevens we desgevallend reeds kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.

 

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegeven of de naleving van deze privacy verklaring door 8580 vzw, vragen wij u om eerst met ons contact op te nemen via het privacy portaal. Bent u van oordeel dat 8580 vzw u geen afdoende antwoord heeft bezorgd, kan u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Onze contactgegevens en die van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Voor verdere vragen, verzoeken of klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u terecht op het privacy portaal van 8580 vzw. Via die weg kan u contact opnemen met 8580 vzw en haar DPO.

8580 vzw

Kerkstraat 16

8580 Avelgem

055/890.444

 

Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen Privacycommissie)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

T: +32 (0)2 274 48 00

E: commission@privacycommission.be

 

Wijziging van de privacy verklaring

 

8580 vzw behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen, binnen de beperkingen van de toepasselijke reglementering inzake privacy en gegevensbescherming.

bottom of page