top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen, websites, publicaties die worden beheerd door 8580 vzw  met maatschappelijke zetel gevestigd te 8580 Avelgem, Kerkstraat 16 (hierna: “de website(s)” "publicatie" "krant" “La Braderie”).

Door gebruik te maken van deze website, te publiceren, website of deel te nemen aan “La Braderie” aanvaardt u deze algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze algemene voorwaarden na te leven. De algemene voorwaarden kunnen door 8580 vzw op elk ogenblik naar eigen inzicht gewijzigd worden.

 

1. Intellectuele Eigendomsrechten

 

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van 8580 vzw  (en/of een derde partij waarmee 8580 vzw samenwerkt).

 

De teksten, afbeeldingen, audiovisuele content, namen, tekens, logo’s en andere items op de website kunnen door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten beschermd worden en mogen niet worden gereproduceerd en/of meegedeeld aan het publiek, anders dan noodzakelijk om de informatie online te kunnen bekijken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Wilt u toch overgaan tot reproductie en/ of mededeling aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van 8580 vzw en/of een andere rechthebbende verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de verschillende wetten inzake intellectuele eigendom niet nodig is.

 

Als 8580 vzw u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten vermelden, mag u geen werken gebruiken die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor uw gebruik op de Website. Onrechtmatige bijdragen en/of bijdragen die op enige wijze in strijd zijn met datgene wat volgens de algemene normen en waarden in het maatschappelijke verkeer geldt, zijn niet toegestaan. 8580 vzw bekijkt de bijdragen niet vooraf en draagt terzake geen enkele verantwoordelijkheid. In elk geval vrijwaart u 8580 vzw tegen alle mogelijke aanspraken van derden.

2. Privacy

 

In de privacyverklaring wordt uiteengezet op welke manier 8580 vzw uw persoonsgegevens zal verwerken.

3. Aansprakelijkheid van 8580 vzw

 

8580 vzw streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren maar geeft terzake geen garanties. Zou de informatie op de Website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan 8580 vzw hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie vanwege 8580 vzw of derde partijen.

8580 vzw wijst elke aansprakelijkheid af die voortvloeit uit het aanbieden van haar diensten, behoudens ingeval van haar zware of opzettelijke fout.

bottom of page